REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO RESTAURACJI MŁYN

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Pawła Szulc, prowadzącego działalność gospodarczą „Restauraca Młyn”, z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 1 w Czernicy, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 5552076593.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 Definicje

 • Usługa – Przygotowanie i dostarczanie przez Catering Dietetyczny Młyn posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług Cateringu Dietetycznego Młyn

 • Zamawiający – Osoba pełnoletnia planująca skorzystanie z Usług Cateringu Dietetycznego Młyn i dokonująca w tym celu zamówienia

 • Usługodawca – Restauracja Młyn

§3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):

  1. Dieta balans (2000 kcal – 5 posiłków)

  2. Dieta redukcyjna (1600 kcal, 1300 kcal 1000 kcal – 5 posiłków)

  3. Dieta sport (3500 kcal – 5 posiłków)

  4. Dieta balans WEGE (2000 kcal – 5 posiłków wegetariańskich)

  5. Dieta redukcyjna WEGE (1600 kcal, 1300 kcal, 1000 kcal – 5 posiłków wegetariańskich)

  6. Dieta indywidualna (5 posiłków indywidualnie dobranych do potrzeb Klienta i opracowanych przez dietetyka).

 2. Opis każdego wariantu diet dostępny jest na stronie internetowej www.cateringdietetycznymlyn.pl

 3. Każda dieta oferowana przez Catering Dietetyczny Młyn składa się z 5 posiłków każdego dnia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.

 4. Każda z dostępnych diet opracowywana jest przez dyplomowanego dietetyka.

 5. Posiłki dostarczane są w atestowanych pojemnikach spożywczych, na każdym pojemniku widnieje naklejka informująca, który to posiłek. Całość dostarczana jest do Klienta w papierowej torbie opisanej jego imieniem i nazwiskiem, adresem, wybraną dietą oraz godziną dostawy.

 6. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia dostępne są na stronie internetowej www.catringdietetycznymlyn.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

 7. Dieta próbna to dieta umożliwiająca Klientowi zapoznanie się z Usługą, polegająca na zamówieniu jednodniowego zestawu próbnego w specjalnej, niższej cenie.

 8. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

§4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia Usług można dokonać jedynie poprzez stronę internetową www.cateringdietetycznymlyn.pl

 2. Przy składaniu zamówienia obowiązuje zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone w danym tygodniu od niedzieli do soboty (do godz. 23:59) będą realizowane od poniedziałku kolejnego tygodnia po dacie złożenia zamówienia, chyba, że Klient wybrał późniejszą datę dostaw podczas składania zamówienia.

 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest uiszczenie należytej płatności przelewem na numer konta podany na stronie www.cateringdietetycznynlyn.pl i dostarczenie potwierdzenia płatności drogą mailową na adres restauracja.mlyn.czerica@gmail.com lub płatność gotówką kierowcy w pierwszym dniu realizacji zamówienia.

 5. W przypadku nie uiszczenia płatności Usługodawca ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub przerwania jego realizacji po pierwszym dniu, jeśli Klient wybrał płatność gotówką.

 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

 7. Zamawiający podczas składania zamówienia ma obowiązek poinformować Usługodawcę o swoich problemach zdrowotnych lub chorobach, które mogą mieć wpływ na ustaloną dla Zamawiającego dietę.

 8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w ust. 7, §4, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Restauracji Młyn za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu w trakcie korzystania z Usługi Cateringu Dietetycznego Młyn, w szczególności z powodu braku wiedzy czy wpływu Cateringu Dietetycznego Młyn na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny, posiłki, czy leki, a także czynniki środowiskowe.

§5 Płatność

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie przynajmniej 1 dzień przed jego realizacją przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy, który dostępny jest również na stronie www.cateringdietetcznymlyn.pl lub zapłacić za zamówienie gotówką kierowcy w pierwszym dniu dostarczenia diety.

 2. Za datę płatności uważany jest dzień, w którym należne środki wpłynęły na konto Usługodawcy, a przy płatności gotówką dzień przekazania należności kierowcy.

  1. Catering Dietetyczny Młyn ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, jeżeli należność za dane zamówienie nie została uregulowana.

  2. Usługodawca ma obowiązek w takim przypadku poinformować o wstrzymaniu zamówienia Zamawiającego, drogą telefoniczną lub mailową.

§6 Dostawa

 1. Dostawy odbywają się tylko na terenie powiatu chojnickiego od poniedziałku do soboty w następujących przedziałach godzinowych: 5:30-6:00; 6:00-7:00; 7:00-8:00; 8:00-9:00. Diety na niedzielę są dostarczane razem z dietami sobotnimi.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie dostarczania diet w wybrane przez siebie dni, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta oraz do realizowanie dostaw w dni świąteczne (poza niedzielą).

 3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych przedziałów zamówienia, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia diety w innych godzinach, z zachowaniem przedziału 5:30-9:00.

 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną Usługodawcy dnia poprzedzającego dostawę lub błędnie podanym adresem dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Restauracji Młyn (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub do jego zmiany w zakresie: terminów poszczególnych dostaw, adresu dostawy lub wybranego wariantu diety.

 2.  Klient jest zobowiązany poinformować Usługodawcę drogą telefoniczną lub mailową o chęci anulowania zamówienia lub wprowadzenia zmian.

 3. Zmianę lub anulację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Cateringu Dietetycznego Młyn.

 4. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.

 5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty wynikającej z różnice cen najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

§8 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia Reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacja będzie rozpatrywana, jedynie gdy zostanie złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: restauracja.mlyn.czernica@gmail.com

 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Catering Dietetyczny Młyn poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.

 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową o możliwości wymiany lub innym sposobie rekompensaty.

 7. W razie negatywnego rozpatrzenia Reklamacji usługodawca poinformuje o tym Klienta w wyznaczonym terminie i przedstawi stosowne uzasadnienie.

§9 Polityka prywatności

1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Młyn.

3. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

4. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Dane osobowe Klienta, w których posiadaniu jest Restauracja Młyn w żaden sposób nie są przekazywane osobom trzecim.