REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO RESTAURACJI MŁYN

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Pawła Szulc, prowadzącego działalność gospodarczą „Restauraca Młyn”, z siedzibą przy ulicy Jana Pawła II 1 w Czernicy, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o numerze NIP 5552076593.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§ 2 Definicje

 • Usługa – Przygotowanie i dostarczanie przez Catering Dietetyczny Młyn posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego
 • Klient – Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług Cateringu Dietetycznego Młyn
 • Zamawiający – Osoba pełnoletnia planująca skorzystanie z Usług Cateringu Dietetycznego Młyn i dokonująca w tym celu zamówienia
 • Usługodawca – Restauracja Młyn

 

§ 3 Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i dostarczenia posiłków w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):
  1. Dieta balans (2000 kcal, 2600 kcal – 5 posiłków)
  2. Dieta redukcyjna (1600 kcal, 1300 kcal 1000 kcal – 5 posiłków)
  3. Dieta sport (3500 kcal – 5 posiłków)
  4. Dieta balans WEGE (2000 kcal – 5 posiłków wegetariańskich)
  5. Dieta redukcyjna WEGE (1600 kcal, 1300 kcal, 1000 kcal – 5 posiłków wegetariańskich)
  6. Dieta indywidualna (5 posiłków indywidualnie dobranych do potrzeb Klienta i opracowanych przez dietetyka).
 2. Opis każdego wariantu diet dostępny jest na stronie internetowej www.cateringdietetycznymlyn.pl
 3. Każda dieta oferowana przez Catering Dietetyczny Młyn składa się z 5 posiłków każdego dnia: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
 4. Każda z dostępnych diet opracowywana jest przez dyplomowanego dietetyka.
 5. Posiłki dostarczane są w atestowanych pojemnikach spożywczych, na każdym pojemniku widnieje naklejka informująca, który to posiłek. Całość dostarczana jest do Klienta w papierowej torbie opisanej jego imieniem i nazwiskiem, wybraną dietą oraz godziną dostawy.
 6. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia dostępne są na stronie internetowej catringdietetycznymlyn.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
 7. Dieta próbna to dieta umożliwiająca Klientowi zapoznanie się z Usługą, polegająca na zamówieniu jednodniowego zestawu próbnego w specjalnej, niższej cenie.
 8. Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Zamówienia Usług można dokonać jedynie poprzez stronę internetową cateringdietetycznymlyn.pl
 2. Przy składaniu zamówienia obowiązuje zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient może wybrać dowolną datę rozpoczęcia dostaw (poza niedzielami). Zamówienia złożone w danym dniu, do godz. 10:00 będą realizowane następnego dnia, jeśli taką datę rozpoczęcia dostaw wybrał Klient. Zamówienia złożone po godzinie 10:00 nie będą realizowane dnia następnego, tylko z jednodniową zwłoką, nawet jeśli Klient wybrał rozpoczęcie realizacji dnia następnego; wyjątkiem są sytuacje, w których Usługodawca postanowi zrealizować zamówienie dnia następnego, mimo otrzymania zamówienia po godzinie 10:00.  Zamówienia złożone w sobotę mogą zostać zrealizowane najwcześniej w poniedziałek, z uwagi na bark dostaw w niedzielę (diety na niedziele dostarczane są wraz z dietami sobotnimi).
 4. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest uiszczenie należytej płatności przelewem na numer konta podany na stronie www.cateringdietetycznynlyn.pl i dostarczenie potwierdzenia płatności drogą mailową na adres mlyn.czerica@gmail.com lub płatność gotówką kierowcy w pierwszym dniu realizacji zamówienia.
 5. W przypadku nie uiszczenia płatności Usługodawca ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub przerwania jego realizacji po pierwszym dniu, jeśli Klient wybrał płatność gotówką.
 6. Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu dostawy wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.
 7. Zamawiający podczas składania zamówienia ma obowiązek poinformować Usługodawcę o swoich problemach zdrowotnych lub chorobach, które mogą mieć wpływ na ustaloną dla Zamawiającego dietę.
 8. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji, o których mowa w ust. 7, §4, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Restauracji Młyn za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu w trakcie korzystania z Usługi Cateringu Dietetycznego Młyn, w szczególności z powodu braku wiedzy czy wpływu Cateringu Dietetycznego Młyn na pozostałe przyjmowane przez Klienta płyny, posiłki, czy leki, a także czynniki środowiskowe.

§ 5 Płatność

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie przynajmniej 1 dzień przed jego realizacją przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu zamówienia rachunek bankowy, który dostępny jest również na stronie cateringdietetcznymlyn.pl lub zapłacić za zamówienie gotówką kierowcy w pierwszym dniu dostarczenia diety.
 2. Za datę płatności uważany jest dzień, w którym należne środki wpłynęły na konto Usługodawcy, a przy płatności gotówką dzień przekazania należności kierowcy.
  1. Catering Dietetyczny Młyn ma prawo do nie zrealizowania zamówienia lub wstrzymania jego realizacji, jeżeli należność za dane zamówienie nie została uregulowana.
  2. Usługodawca ma obowiązek w takim przypadku poinformować o wstrzymaniu zamówienia Zamawiającego, drogą telefoniczną lub mailową.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawy odbywają się tylko na terenie powiatu chojnickiego od poniedziałku do soboty w następujących przedziałach godzinowych: 5:30-6:00; 6:00-7:00; 7:00-8:00; 8:00-9:00. Diety na niedzielę są dostarczane razem z dietami sobotnimi.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie dostarczania diet w wybrane przez siebie dni, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta oraz do realizowanie dostaw w dni świąteczne (poza niedzielą).
 3. Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych przedziałów zamówienia, przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia diety w innych godzinach, z zachowaniem przedziału 5:30-9:00.
 4. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną Usługodawcy dnia poprzedzającego dostawę lub błędnie podanym adresem dostawy, przedmiot zamówienia uważa się za doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 5. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Restauracji Młyn (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a Klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§ 7 Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub do jego zmiany w zakresie: terminów poszczególnych dostaw, adresu dostawy lub wybranego wariantu diety.
 2. Klient jest zobowiązany poinformować Usługodawcę drogą telefoniczną lub mailową o chęci anulowania zamówienia lub wprowadzenia zmian.
 3. Zmianę lub anulację uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od Cateringu Dietetycznego Młyn.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 5. W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty wynikającej z różnice cen najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

§ 8 Reklamacje

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”) w terminie 3 dni roboczych od realizacji zamówienia. Zgłoszenia Reklamacji po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja będzie rozpatrywana, jedynie gdy zostanie złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: restauracja.mlyn.czernica@gmail.com
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Catering Dietetyczny Młyn poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową o możliwości wymiany lub innym sposobie rekompensaty.
 7. W razie negatywnego rozpatrzenia Reklamacji usługodawca poinformuje o tym Klienta w wyznaczonym terminie i przedstawi stosowne uzasadnienie.

§ 9 Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 Z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych  osobowych naszych Klientów jest Restauracja Młyn Szulc Paweł, Czernica, ul. Jana Pawła II 1, 89-632 Brusy, NIP 5552076593;
 2. podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia usługi cateringu dietetycznego, świadczonego przez Restauracja Młyn Szulc Paweł, Czernica, ul. Jana Pawła II 1, 89-632 Brusy, NIP 5552076593;
 3. Restauracja Młyn Szulc Paweł, Czernica, ul. Jana Pawła II 1, 89-632 Brusy, NIP 5552076593 nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, a jego zadania i obowiązki wykonuje Administrator danych, z którym może Pan/Pani w sprawach związanych ochroną swoich danych skontaktować się mailowo: mlyn.czernica@gmail.com lub telefonicznie: +48 889 742 549;
 4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w wyłącznie celu realizacji złożonego zamówienia na usługę cateringu dietetycznego, świadczoną przez Restauracja Młyn Szulc Paweł, Czernica, ul. Jana Pawła II 1, 89-632 Brusy, NIP 5552076593, zgodnie z treścią art. 6 ust 1 pkt b/c RODO z 27 kwietnia 2016 r;
 5. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego, takim jak: organy podatkowe oraz na podstawie umowy powierzenia danych do przetwarzania podmiotom niezbędnym do realizacji świadczonej usługi, takim jak: usługodawca świadczący usługę hostingu .
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przechowywane przez Restaurację Młyn;
 7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.